Skaisto Skatu Aģentūra

Klienta līgums


 
KOMPLEKSĀ TŪRISMA PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. _________
 
Rīgā,                                                                                                                    20_____. gada __. ___________     
SIA SKAISTO SKATU AĢENTŪRA Reģ. Nr. 40003893353, adrese Kungu iela 8-1, Rīga LV-1050, speciālās atļaujas (licences) Nr.T-2019-60 kā vārdā rīkojas persona, kura ir pilnvarota un attiecīgi tiesīga noslēgt un parakstīt šo kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, no vienas puses (turpmāk tekstā – TŪRISMA OPERATORS), un ceļotājs vai ceļotāji, par kuriem ziņas ir norādītas 1.punktā, turpmāk atsevišķi vai visi kopā saukti – CEĻOTĀJS, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti – PUSES bez maldības, viltus un spaidiem un pēc brīvas gribas noslēdz vienošanos par šādu kompleksu tūrisma pakalpojumu, turpmāk – LĪGUMS.
 
1. ZIŅAS PAR CEĻOTĀJU

 

Vārds, Uzvārds              

 

Personas kods                      

 

 

Identifikācijas dok. Nr.
un derīguma termiņš                                

 

 

 

pasta/nosūtīšanas                    adrese                                                                                                                   

 

Kontakttālrunis                     

 

 

E-pasts

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. CEĻOTĀJS pērk kompleksu tūrisma pakalpojumu (turpmāk tekstā – CEĻOJUMS), (CEĻOJUMA nosaukums/galamērķis un datums:______________________________). CEĻOTĀJAM pirms LĪGUMA noslēgšanas tiek izsniegts ceļojuma detalizēts apraksts papīra formātā vai elektroniskā formā, kurā ir norādītas galvenās tūrisma pakalpojuma īpašības, kā arī cita LĪGUMĀ neiekļautā informācija par CEĻOJUMU (turpmāk – CEĻOJUMA programma). CEĻOJUMA programma ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.
2.2. Ja šī LĪGUMA izpratnē CEĻOTĀJS ir grupa vai ģimene, tad persona, kas parakstīja LĪGUMU visu LĪGUMA 1.punktā norādīto CEĻOTĀJU vārdā, atbild par visu CEĻOTĀJU informēšanu par LĪGUMA noteikumiem, kā arī to ievērošanu un izpildi.
2.3.     CEĻOJUMU organizē un pārdod TŪRISMA OPERATORS Skaisto skatu aģentūra.                  

3. CENA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN CEĻOJUMA ATCELŠANAS NOTEIKUMI
3.1.
CEĻOJUMA kopējā summa ir _______ euro. CEĻOJUMA cena vienam CEĻOTĀJAM ir _______ euro.
3.2.CEĻOTĀJAM, iesniedzot TŪRISMA OPERATORAM rakstisku uzteikumu, ir tiesības jebkurā brīdī pirms CEĻOJUMA sākuma vienpusēji izbeigt LĪGUMU. Rakstisko uzteikumu TŪRISMA OPERATORAM var iesniegt vienā no šādiem veidiem: nosūtot e‑pastā [email protected] vai ierodoties klātienē TŪRISMA OPERATORA birojā.
Izbeidzot LĪGUMU pirms CEĻOJUMA SĀKUMA, TŪRISMA OPERATORS ir tiesīgs ieturēt šādu līguma izbeigšanas maksu par katru LĪGUMA 1.punktā minēto personu :
no ___.___._ – līdz __.__.____– _____ euro no CEĻOJUMA cenas vienai personai;
no __.__.____ līdz __.__.____– euro no CEĻOJUMA cenas vienai personai;
pēc __.__.____ – 100% apmērā no CEĻOJUMA cenas vienai personai.
3.3.CEĻOTĀJAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU pirms CEĻOJUMA sākuma, nemaksājot LĪGUMA izbeigšanas maksu, ja galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi. Šādā gadījumā CEĻOTĀJAM ir tiesības uz pilnīgu visu to maksājumu atmaksu, kas veikti par CEĻOJUMU, bet tam nav tiesību saņemt papildu kompensāciju.
3.4. TŪRISMA OPERATORAM ir tiesības izbeigt LĪGUMU pirms CEĻOJUMA sākuma un pilnībā atmaksāt CEĻOTĀJAM visus maksājumus, kas veikti par CEĻOJUMU, bet TŪRISMA OPERATORAM nav pienākuma maksāt papildu kompensāciju, ja:
3.4.1. cilvēku skaits, kas pieteikušies CEĻOJUMAM, ir mazāks par minimālo skaitu, kas noteikts CEĻOJUMA programmā, un TŪRISMA OPERATORS paziņo CEĻOTĀJM par LĪGUMA izbeigšanu LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā:
3.4.1.1. 20 dienas pirms autobusu CEĻOJUMA sākuma, ja tas ilgst vairāk nekā trīs dienas;
3.4.1.2. 4 dienas pirms CEĻOJUMA sākuma, ja tas ilgst divas dienas;
3.4.1.3. 48 stundas pirms CEĻOJUMA sākuma, ja tas ilgst mazāk nekā divas dienas.

3.4.2. TŪRISMA OPERATORS nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nespēj izpildīt LĪGUMU un pirms CEĻOJUMA sākuma bez nepamatotas kavēšanās paziņo CEĻOTĀJM par LĪGUMA izbeigšanu.
3.5.TŪRISMA OPERATORS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc LĪGUMA izbeigšanas atmaksā CEĻOTĀJAM visus maksājumus, kas prasīti saskaņā
ar LĪGUMA 3.4. punktu un LĪGUMA 3.5.1.punktu.
3.6. LĪGUMA 3.2.punktā noteiktās sankcijas par LĪGUMA izbeigšanas maksu neattiecas uz gadījumiem, kad CEĻOTĀJS LĪGUMU izbeidz saskaņā ar LĪGUMA 5.2.2.punkta noteikumiem.

4. CEĻOTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
4.1.
CEĻOTĀJAM ir tiesības ne vēlāk kā 14 dienas pirms CEĻOJUMA sākuma pārslēgt LĪGUMU un nodot to personai, kas atbilst visiem LĪGUMA noteikumiem. Šādā gadījumā CEĻOTĀJS pirms CEĻOJUMA sākuma iesniedz TŪRISMA OPERATORAM  paziņojumu uz pastāvīga informācijas nesēja. Persona, kas nodod LĪGUMU, un tā saņēmējs ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma samaksu un par visu no šādas nodošanas izrietošo papildu maksu, maksājumu vai citu izmaksu segšanu.
4.2.Ja pirms CEĻOJUMA sākuma TŪRISMA OPERATORAM ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu no CEĻOJUMA galvenajām tūrisma pakalpojuma īpašībām vai ja TŪRISMA OPERATORS nevar izpildīt šā LĪGUMA  2.punktā minētās CEĻOTĀJA īpašās prasības, vai ja TŪRISMA OPERATORS piedāvā palielināt LĪGUMA cenu par vairāk nekā 8 %, CEĻOTĀJAM saprātīgā termiņā, ko noteicis TŪRISMA OPERATORS, ir tiesības:
4.2.1.piekrist ierosinātajām izmaiņām;
4.2.2.izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.

Saņemot informāciju no TŪRISMA OPERATORA par šajā LĪGUMA punktā minētajām izmaiņām, CEĻOTĀJAM ir pienākums sniegt atbildi par to, vai CEĻOTĀJS piekrīt ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ vai arī vēlas izbeigt LĪGUMU. CEĻOTĀJA atbildes nesniegšana netiks uzskatīta par piekrišanu ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ, un LĪGUMS tiks izbeigts.

4.3.Ja CEĻOTĀJS LĪGUMA 4.2.punktā minētajā gadījumā vēlas izbeigt LĪGUMU un TŪRISMA OPERATORS piedāvā alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu, kas, ja iespējams, ir tādas pašas vai augstākas kvalitātes, CEĻOTĀJS var piekrist saņemt alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu.

4.4. Ja CEĻOTĀJS piekrīt ierosinātajām izmaiņām, kas attiecas uz CEĻOJUMA cenas paaugstināšanos, CEĻOTĀJS un TŪRISMA OPERATORS savstarpēji vienojas par kārtību un termiņu, kādā CEĻOTĀJS sedz (samaksā) cenas starpību par augstākas kvalitātes pakalpojumiem.
4.5.Ja LĪGUMA 4.2. punktā minēto LĪGUMA izmaiņu vai LĪGUMA 4.3.punktā minētā alternatīvā kompleksā tūrisma pakalpojuma dēļ pasliktinās kompleksā tūrisma pakalpojuma kvalitāte vai samazinās izmaksas, CEĻOTĀJAM ir tiesības uz attiecīgu cenas samazinājumu.
4.6.CEĻOTĀJAM ir tiesības saņemt atbilstošu cenas samazinājumu par jebkādu laikposmu, kurā ir notikusi neatbilstība LĪGUMAM, un saņemt atbilstošu kompensāciju no TŪRISMA OPERATORA par visiem zaudējumiem, ko CEĻOTĀJS cieš jebkādas neatbilstības rezultātā, ja vien TŪRISMA OPERATORS nepierāda, ka neatbilstība ir radusies CEĻOTĀJA vainas dēļ. CEĻOTĀJAM nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība ir radusies trešās personas (kas nav saistīta ar LĪGUMĀ ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu) vainas dēļ un neatbilstība bija nenovēršama vai neparedzama nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.
4.7.Ja CEĻOJUMA laikā netiek sniegts kāds no LĪGUMĀ iekļautajiem tūrisma pakalpojumiem vai ja tas netiek sniegts pienācīgi, CEĻOTĀJAM bez nepamatotas kavēšanās, ņemot vērā situācijas apstākļus, atbilstoši LĪGUMA 8.1.punktā noteiktajai kārtībai ir pienākums paziņot TŪRISMA OPERATORAM (tā pārstāvim vai grupas vadītajam) par jebkādu neatbilstību, ar ko CEĻOTĀJS saskaras LĪGUMĀ iekļautā tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā.
4.8. Ātrai un efektīvai saziņai ar TŪRISMA OPERATORU, lai pieprasītu palīdzību, ja CEĻOTĀJS ir nonācis grūtībās, vai lai sūdzētos par jebkuru neatbilstību, ar ko CEĻOTĀJS saskāries kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā, CEĻOTĀJS vēršas pie SKAISTO SKATU AĢENTŪRAS, zvanot pa tālruni + 371 26415127, vai rakstot e-pasts: [email protected]

5.TŪRISMA OPERATORA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

5
.1. TŪRISMA OPERATORS ir atbildīgs par visu LĪGUMĀ ietverto tūrisma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu, neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz TŪRISMA OPERATORS vai citi TŪRISMA AĢENTI, tūrisma operatori vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.
5.2. TŪRISMA OPERATORS apņemas nodrošināt CEĻOTĀJAM šādas īpašās prasības, kurām TŪRISMA OPERATORS pirms LĪGUMA noslēgšanas ir piekritis___________________________________________________________________.
5.3. TŪRISMA OPERATORAM ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās sniegt palīdzību (atbalstu) CEĻOTĀJAM, ja tas ir nonācis grūtībā), jo īpaši:
5.3.1.sniegt informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību;
5.3.2.palīdzēt izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus CEĻOJUMA risinājumus;
5.3.3. sniegt citu palīdzību tostarp, kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt CEĻOTĀJA atgriešanos.

5.4. TŪRISMA OPERATORS ir tiesīgs iekasēt saprātīgu maksu par LĪGUMA 5.3.punktā  minēto palīdzību, ja grūtības ir izraisījis pats CEĻOTĀJS ar ļaunu nolūku vai tās radušās viņa neuzmanības dēļ. Minētā maksa nepārsniegs faktiskās izmaksas, kas radušās TŪRISMA OPERATORAM.

5.5. Ja CEĻOTĀJS realizē LĪGUMA 4.1.punktā noteiktās tiesības nodot LĪGUMU citai personai, TŪRISMA OPERATORAM ir pienākums informēt personu, kas nodod LĪGUMU, par nodošanas faktiskajām izmaksām. Minētās izmaksas ir samērīgas un tās nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas TŪRISMA OPERATORAM rodas LĪGUMA nodošanas dēļ.

5.6.TŪRISMA OPERATORAM ir nodrošinājums saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu gadījumā. Nodrošinājuma izsniedzējs ir AAS “BALTA” (adrese Raunas iela 10, Rīga, tālrunis: +371 67082333, e‑pasta adrese: [email protected]). Patērētāju tiesību aizsardzības centra kontaktinformācija: Rīga, Brīvības iela 55, LV – 1010, e-pasta adrese: [email protected]; konsultāciju tālrunis: 65452554.
5.7. Ja LĪGUMS ietver izmitināšanu un, pamatojoties uz LĪGUMU ceļo nepilngadīgais, kuru nepavada vecāks vai cita pilnvarota persona, par nepilngadīgo atbildīga viņa uzturēšanās laikā ir persona_________ (personas vārds un uzvārds), kontaktinformācija ___________ (norāda informāciju, kas ļauj tieši sazināties ar nepilngadīgo).                            
5.8. TŪRISMA OPERATORS apņemas ziņas par CEĻOTĀJU izmantot tikai CEĻOJUMAM nepieciešamo dokumentu noformēšanai, CEĻOJUMA nodrošināšanai un LĪGUMA IZPILDEI. Trešajām personām ziņas par CEĻOTĀJU izpaust tikai, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu un tikai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. TŪRISMA OPERATORS apņemas apstrādāt CEĻOTĀJU personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām fizisko personas datu aizsardzības jomā.
5.9. TŪRISMA OPERATORS pirms CEĻOJUMA ir tiesīgs vienpusēji mainīt LĪGUMA noteikumus (šis noteikums neattiecas uz CEĻOJUMA cenas izmaiņām), tikai tādā gadījumā, ja izmaiņas ir nenozīmīgas un TŪRISMA OPERATORS uz pastāvīga informācijas nesēja par izmaiņām ir informējis CEĻOTĀJU skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā.
5.10.Ja pirms CEĻOJUMA sākuma TŪRISMA OPERATORAM ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu no CEĻOJUMA programmā norādītajām CEĻOJUMA galvenajām tūrisma pakalpojuma īpašībām vai ja TŪRISMA OPERATORS nevar izpildīt šā LĪGUMA 2.punktā minētās CEĻOTĀJA īpašās prasības, vai ja TŪRISMA OPERATORS piedāvā palielināt LĪGUMA cenu par vairāk nekā 8 %, TŪRISMA OPERATORAM uz pastāvīga informācijas nesēja ir pienākums skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā laikus informēt CEĻOTĀJU par:
 
5.10.1.ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ un, ja attiecināms, par to ietekmi uz CEĻOJUMA cenu;
5.10.2.saprātīgu termiņu, kurā saskaņā ar šā LĪGUMA 5.2. un 6.13.punktu CEĻOTĀJAM jāinformē tūrisma operators par savu lēmumu;
5.10.3.CEĻOTĀJA pienākumu sniegt atbildi par to, vai tas piekrīt ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ vai vēlas izbeigt LĪGUMU, un par to, ka CEĻOTĀJA atbildes nesniegšana netiks uzskatīta par piekrišanu ierosinātajām izmaiņām LĪGUMĀ un LĪGUMS tiks izbeigts;
5.10.4.piedāvāto alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu un tā cenu, ja tāds piedāvāts.

5.11. Ja LĪGUMU izbeidz saskaņā ar šā LĪGUMA 4.2.2.punktu un CEĻOTĀJS nepieņem alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu, TŪRISMA OPERATORS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc LĪGUMA izbeigšanas atmaksā visus maksājumus, ko veicis CEĻOTĀJS vai kas veikti CEĻOTĀJA vārdā.

6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt kompensāciju par zaudējumiem, ja līgumsaistības daļēji vai pilnībā nav izpildītas nenovēršanu un ārkārtas apstākļu dēļ (par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem uzskatāma tai skaitā karadarbība, terorisms, nopietnas slimības uzliesmojums, dabas katastrofas un citi notikumi, kas nav radušies PUŠU vai tā kontrolē esošas trešās personas kļūdas vai rīcības dēļ, notikumi, kas padara neiespējamu līgumsaistību izpildi, notikumi, kurus LĪGUMA slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, no kuriem nav iespējams izvairīties, kuru sekas nav iespējams pārvarēt).
Par kompensāciju par zaudējumiem LĪGUMA izpratnē nav uzskatāmi CEĻOTĀJA veiktie maksājumi par CEĻOJUMU. Nenovēršamu un ārkārtas apstākļu gadījumos PUSES rīkojas atbilstoši šim LĪGUMAM, normatīvo aktu prasībām, kā arī labas ticības un godīgas darījumu prakses principiem.

7. STRĪDU RISINĀŠANA

7.1. Ja CEĻOTĀJAM ir sūdzības vai iebildumi par nepienācīgu LĪGUMA izpildi, CEĻOTĀJS nekavējoties paziņo par to TŪRISMA OPERATORA vietējam pārstāvim vai grupas vadītājam. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, CEĻOTĀJS iesniedz rakstveida pretenziju. Pretenziju sastāda divos eksemplāros. TŪRISMA OPERATORA vietējais pārstāvis vai grupas vadītājs parakstās par saņemto pretenziju uz abiem eksemplāriem, un viens eksemplārs paliek pie CEĻOTĀJS, otrs – pie TŪRISMA OPERATORA pārstāvja. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt uz vietas, CEĻOTĀJAM rakstisks iesniegums jāiesniedz TŪRISMA OPERATORAM, nogādājot to uz adresi Kungu ielā 8, Rīgā, vēlams 2 nedēļu laikā pēc atgriešanās no CEĻOJUMA), bet saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27.panta pirmās daļas prasībām ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad CEĻOTĀJS atklājis tūrisma pakalpojuma neatbilstību LĪGUMA noteikumiem.
7.2. Ja TŪRISMA OPERATORS atsakās izpildīt CEĻOTĀJA prasījumu vai CEĻOTĀJU neapmierina TŪRISMA OPERATORA piedāvātais risinājums, CEĻOTĀJAM ir tiesības vērsties: 1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā; 2) patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu; 3) tiesā.

7.3. CEĻOTĀJAM ir iespēja arī izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT); minētā platforma pieejama šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV.
7.4. Visi strīdi vai domstarpības, kas saistīti vai izriet no šā LĪGUMA, tiek risināti sarunu ceļā. Ja domstarpības un strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, ieinteresētā PUSE to nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
8. PĀRĒJIE LĪGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas PUSES un tas darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei. Ja LĪGUMS tiek noslēgts, izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, pusēm klāt-neesot, LĪGUMS uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad PUSES var piekļūt pasūtījumam un tā pieņemšanas apliecinājumam.
8.2. Jebkuri LĪGUMA grozījumi un/vai papildinājumi, kas nav atrunāti LĪGUMA noteikumos, izdarāmi PUSĒM savstarpēji vienojoties.
8.3. PUSES apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkuru savu LĪGUMĀ norādīto rekvizītu u.c. LĪGUMĀ norādīto ziņu maiņu
8.4. Jautājumi, kas netiek reglamentēti šajā LĪGUMĀ, tiek risināti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošām tiesību normām.
 

PUŠU PARAKSTI

TŪRISMA OPERATORA  vārdā                                                                                        CEĻOTĀJS:

                                                                                                                                      

                

                                                                                                                                                     

pilnvarotā persona:

____________________________                                                                             __________________________________

(paraksts / vārds, uzvārds)                                                                                         (paraksts / vārds, uzvārds)